Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Dokumentacja szkolna / ocenianie klasyfikowanie i promowanie uczniów
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
ocenianie klasyfikowanie i promowanie uczniów

 Przejdź do:

§ I. Ocenianie | § II. § III. | § IV. § V. § VI. | § VII. § VIII. § IX. § X. § XI. Klasyfikacja 
§ XII. Egzamin poprawkowy § XIII. Sprawdzian 
§ XIV. Promocja 
| § XV. Badanie kompetencji | § XVI. Ewaluacja systemu
Szkolny system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 


Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.§ I.

OCENIANIE


1. Ocenianiu podlegają: 
- osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
- zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 


<- Powrót na początek strony § II

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
A/ bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia 
B/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
C/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
D/ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
E/ dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
F/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.; 
G/ osiągnięcie wyników zgodnych ze standardami osiągnięć i wymagań. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
A/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
B/ ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 
C/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
D/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
E/ ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
F/ ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 


<- Powrót na początek strony § III


1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) podczas spotkania lub w formie pisemnej potwierdzonej podpisem o: 
A/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
B/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
C/ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) podczas spotkania lub w formie pisemnej potwierdzonej podpisem o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 


<- Powrót na początek strony § IV


1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego - w styczniu, przed feriami zimowymi. 
2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w czerwcu. 
3. W klasach I-III nie ma ocen cząstkowych. Stosuje się końcoworoczną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach uczniów. Raz w miesiącu otrzymują tzw. "poziomy umiejętności ucznia" z podkreślonymi umiejętnościami z poszczególnych edukacji. W poprawie kart pracy, sprawdzianu i zeszytów stosuje się również ocenę opisową. 
4. Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szk. podst. I - III gimnazjum ustala się w stopniach według następującej skali: 
stopień celujący - 6 
stopień bardzo dobry - 5 
stopień dobry - 4 
stopień dostateczny - 3 
stopień dopuszczający - 2 
stopień niedostateczny - 1 Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaków ,,+" i ,,-". 
5. Nauczyciel wystawiający ocenę zobowiązany jest do stosowania takich narzędzi pomiaru dydaktycznego, które zapewniają obiektywizm oceny. 
6. Nauczyciele stosują następujące narzędzia pomiaru dydaktycznego: 
- odpowiedzi ustne 
- prace pisemne sprawdzające dział materiału, trwające 1-2 godz. lekcyjne /praca klasowa, sprawdzian, test/ 
- prace pisemne sprawdzające wiadomości z ostatniej lekcji lub obejmujące jedno zagadnienie tematyczne, trwające do 15 minut /kartkówki/ 
- dyktanda 
- karty pracy ucznia 
- testy samokontrole 
7. Ocena bieżąca otrzymana przez ucznia może być poprawiona na na zasadach określonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 


<- Powrót na początek strony § V


1. Szkolny system oceniania zakłada ocenianie społeczno -wychowawcze uwzględniające: 
a/ wymagania programowe przedmiotu nauczania 
b/ wkład pracy ucznia 
c/ zdolności ucznia 
d/ motywację do uczenia się i stosunek do przedmiotu 
e/ systematyczność w pracy 
f/ aktywność na lekcjach 
g/ dotychczasowe osiągnięcia 
h/ sytuację środowiskową ucznia 
i/ warunki nauczania w klasie i szkole 
2. Ocena każdej z dziedziny edukacji uwzględnia: 
a/ zakres opanowanych wiadomości i umiejętności 
b/ rozumienie materiału naukowego 
c/ umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych 
d/ kulturę przekazywania wiadomości i umiejętności 
e/ wkład pracy ucznia 
3. Kryteria ocen za osiągnięcia edukacyjne: 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
- posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania 
- dostrzega związki pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyką 
- zdobytą wiedzę potrafi stosować w sytuacjach problemowych 
- poprawnie posługuje się terminologią naukową, swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- w pełni opanował treści programowe 
- opanowane wiadomości wiąże ze sobą w logiczny układ 
- samodzielnie stosuje w praktyce posiadane wiadomości 
- posługuje się terminologią poszczególnych przedmiotów nauczania oraz poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował materiał programowy 
- dostrzega związki między posiadanymi wiadomościami 
- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, zainspirowany działaniami nauczyciela 
- logicznie wypowiada się i zna podstawowe pojęcia, właściwe terminologii przedmiotowej. 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- opanował tylko podstawowe treści programowe 
- rozumie i z pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zjawiska 
- stosuje wiedzę w sytuacjach typowych 
- popełnia nieliczne błędy językowe 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
- w minimalnym stopniu opanował treści programowe 
- nie dostrzega związków między posiadanymi informacjami 
- stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, tylko przy pomocy nauczyciela 
- popełnia liczne błędy językowe, posługuje się językiem potocznym 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował nawet podstawowych treści programowych 
- nie rozumie treści przekazywanych informacji 
- nie potrafi stosować wiedzy w sytuacjach typowych, nawet przy pomocy nauczyciela 
- ma trudności z wysławianiem się, popełnia rażące błędy językowe. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 
11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony". 


<- Powrót na początek strony § VI


1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
- dbałość o honor i tradycje szkoły; 
- dbałość o piękno mowy ojczystej; 
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
- okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 
- wzorowe 
- bardzo dobre 
- dobre 
- poprawne 
- nieodpowiednie 
- naganne. 
3. Kryteria ocen z zachowania: 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
- wzorowo spełnia swoje obowiązki określone w statucie szkoły, 
- zawsze respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
- jest inicjatorem pozytywnych działań i przedsięwzięć w klasie, szkole oraz poza szkołą, 
- zawsze godnie reprezentuje szkołę 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- spełnia swoje obowiązki określone w statucie szkoły, 
- zawsze respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 
- angażuje się w pozytywne działania i przedsięwzięcia w klasie, szkole i poza szkołą, 
- zawsze godnie reprezentuje swoją szkołę, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- przeważnie spełnia swoje obowiązki określone w statucie szkoły; wyróżnia się w realizacji 
niektórych, zdarza się, że niektórych nie realizuje 
- respektuje i podlega zasadom współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 
- uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
- potrafi godnie reprezentować szkołę, 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
- zdarza się, że nie spełnia swoich obowiązków, ale stosowane środki zaradcze powodują poprawę zachowania, 
- nie narusza w sposób rażący zasad współżycia społecznego i norm etycznych, 
- sporadycznie włącza się w życie klasy i szkoły, 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
- często nie spełnia podstawowych obowiązków uczniowskich, 
- narusza zasady współżycia społecznego i norm etycznych, 
- uwzględnia w swoim postępowaniu stosowane środki zaradcze,

Ocenę negatywną otrzymuje uczeń, który:
- nie spełnia podstawowych obowiązków uczniowskich, 
- w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego i norm etycznych, 
- nie uwzględnia w swoim postępowaniu stosowanych środków zaradczych, 
- swoją postawą negatywnie wpływa na zachowanie innych uczniów, 
- dokonał kradzieży, którą udowodniono, - spowodował rozmyślnie zagrożenie życia lub bezpieczeństwa ludzi,
- wyrządził rozmyślnie duże straty materialne w szkole lub poza szkołą 
- wszedł w kolizję z prawem z jakiejkolwiek innej przyczyny 

4. Dla usprawnienia i jasności oceny z zachowania stosuje się system punktowy.

SKALA PUNKTÓW DO OCEN ZACHOWANIA 

OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW
Wzorowa 26 i więcej
Bardzo dobra 11 do 25
Dobra 1 do 10
Poprawna 0 do -10
Nieodpowiednia -11 do - 20
Naganna -21 i mniej


UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ PUNKTY DODATNIE WG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: 

ZA PRACE NA RZECZ KLASY - KAŻDORAZOWO 1 PKT 
dyżur pełniony wzorowo 
gazetka 
hodowle 
imprezy klasowe 
aktywna praca w organizacjach 
porządkowanie sali 
wystrój sali 
pomoc koleżeńska 

ZA PRACE NA RZECZ SZKOŁY - KAŻDORAZOWO 2 PKT 
dyżur szkolny 
praca w organizacjach szkolnych 
pomoc w bibliotece, świetlicy 
pomoc nauczycielom (mapy, pomoce, itp.) 
redagowanie gazetki szkolnej "Tropiciele" 
przygotowanie gazetek ściennych 
apele okolicznościowe 
uroczystości szkolne 
pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych (dekoracje, zaproszenia, przygot. sali) 
konkursy przedmiotowe, sportowe, ekologiczne, plastyczne 
przedstawienia teatralne 
akcja "Sprzątanie świata" 

ZA PRACE POZA SZKOŁĄ - KAŻDORAZOWO 5 PKT 
prace społeczne np. w kościele, organizacjach 
organizowanie spotkań integralnych 
udział w konkursach: przedmiotowych 
ekologicznych 
plastycznych 
teatralnych 
sportowych 3 pkt 

KONKURSY POWIATOWE, REJONOWE I WYŻEJ - Z KAŻDEJ DZIEDZINY 10 PKT 
również inne rodzaje reprezentowania szkoły na tych szczeblach 

DODATKOWO: 
100% frekwencji - 5 pkt w semestrze 
średnia ocen 4,50-4,70 - 2 pkt 
średnia ocen 4,75 i wyżej - 5 pkt 
pomoc sprzątaczkom - 5 pkt w semestrze 

*Jeżeli uczniowie biorą udział w konkursach, otrzymują punkty należne za najwyższy etap do którego dojdą. 

UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ PUNKTY UJEMNE WG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: 

UCHYBIENIA W KLASIE - KAŻDORAZOWO 1 PKT 
każda nieusprawiedliwiona nieobecność 3 spóźnienia 
niewłaściwe zachowanie podczas lekcji

UCHYBIENIA W SZKOLE - KAŻDORAZOWO 2 PKT 
- używanie wulgarnych słów 
- brak obuwia zmiennego 
- niszczenie sprzętu szkolnego, pomocy 
- niszczenie rzeczy i przedmiotów należących do kolegów 
- nieodpowiedni ubiór (wyzywający) 
- zaśmiecanie sal, korytarzy, terenu szkolnego 
- nieodpowiednie zachowanie w stosunku do kolegów (popychanie, wyzywanie) 
- niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i dyskotek 
- brak galowego stroju 
- wyjście poza teren szkoły (samowolnie) 
- nie przestrzeganie regulaminu sal przedmiotowych, sali gimnastycznej, biblioteki, świetlicy 

UCHYBIENIA POZA SZKOŁĄ - KAŻDORAZOWO 5 PKT 
- nieodpowiednie zachowanie na wycieczce, w autobusie szkolnym 
- przebywanie w miejscach publicznych po godz.2200 bez opieki rodziców 

PONADTO: 
kradzież - 5 pkt 
palenie papierosów - 5 pkt 
używanie środków odurzających - 5 pkt 
picie alkoholu - 5 pkt 
nieokazywanie szacunku pracownikom szkoły - 5 pkt 
bójka - 5 pkt 
konflikt z prawem - 10 pkt 

Punkty dodatnie i ujemne redukują się. Otrzymanie 10 pkt ujemnych jednorazowo dyskwalifikuje ucznia do otrzymania oceny wzorowej. 

<- Powrót na początek strony 


§ VII


1. Śródroczne i roczne(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
2. Sposobem zasięgnięcia opinii jest analiza zgromadzonych przez ucznia punktów /zgodnie z systemem punktowym/ na godzinie wychowawczej i w obecności ucznia, a w przypadkach szczególnych dyskusja w zespole wychowawców. 
3. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
4. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: - oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych - promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 


<- Powrót na początek strony § VIII


1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 


<- Powrót na początek strony § IX


1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 


<- Powrót na początek strony §X


1. O uzyskanych ocenach i osiągnięciach uczniowie są informowani w następujący sposób: 
- na bieżąco po uzyskaniu oceny z odpowiedzi ustnej, prac pisemnych i innych 
- w ciągu 2 tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego. 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach cząstkowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia:
- w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami podczas "dni otwartych"; termin tych dni ustalany jest na początku roku szkolnego"
- w czasie zebrań z rodzicami
- przez wpisy w Dzienniczkach Ucznia, w zeszytach przedmiotowych.
3. O zagrożeniu otrzymania niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują na 1 miesiąc przed wystawieniem ocen. Jest to okres, w którym uczeń może nadrobić zaległości i poprawić ocenę /ustnie lub pisemnie/ w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. Wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym, a rodzice potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W sytuacji, gdy rodzice nie zgłaszają się w wyznaczonym terminie do nauczyciela wychowawcy, informacja przekazana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu dwóch tygodni od dnia wysłania informacji jest równoważny z akceptacją planowanej oceny.
4. Propozycje ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych, nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają na 1 tydzień przed ostatecznym wystawieniem oceny. Jest to okres, w którym uczeń na swój wniosek lub rodzica, może poprawić ocenę /ustnie lub pisemnie/ w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu może podnieść ocenę ucznia maksymalnie do wysokości oceny za pierwsze półrocze bez sprawdzania poziomu wiedzy w przypadku, gdy:
- uczeń dłużej chorował,
- śmierci lub choroby rodziców, rodzeństwa
- innych zdarzeń losowych 
5. Ocenę ostateczną nauczyciele wystawiają na 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas oddają zbiorcze zestawienia / zał.1/ komisji klasyfikacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły. 
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że osiągnięcia edukacyjne ucznia uniemożliwiają lub utrudniają kontynuację nauki, szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków i nadrobienia zaległości do końca II semestru (np. przez zajęcia wyrównawcze ; w miarę możliwości finansowych placówki).
8. Wyniki z pierwszego semestru są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na zebraniu po posiedzeniu rady pedagogicznej .
9. O wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniowie i rodzice są informowani po przesłaniu wyników przez komisję okręgową do szkoły .
10. O wynikach konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych i innych nauczyciel opiekun informuje po ogłoszeniu wyników przez komisję konkursową. 
11. Przy wyróżnieniach i zajmowaniu wysokich lokat informacja przekazywana jest podczas apelu szkolnego wobec wszystkich uczniów. 


<- Powrót na początek strony § XI

KLASYFIKACJA


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: - realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; - spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany''. 
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji;
- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 


<- Powrót na początek strony § XII

EGZAMIN POPRAWKOWY


1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach /np. rozpad rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, choroba ucznia lub jego rodziców, rodzeństwa lub innych zdarzeń losowych/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę - na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1, składają rodzice do siedmiu dni od zakończenia roku szkolnego. 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4 b może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
- skład komisji; 
- termin egzaminu poprawkowego; 
- pytania egzaminacyjne; 
- wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.XIV/4. 


<- Powrót na początek strony § XIII

SPRAWDZIAN


1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
a/ w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
b/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W skład komisji wchodzą: 
a/ w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 
b/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
- wychowawca klasy; 
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 
- pedagog;
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
- przedstawiciel rady rodziców. 
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zastrzeżeniem pkt 1 z §XII. 
6. Uczniowie klas programowo najwyższych zdający egzamin poprawkowy otrzymają taką ocenę, na jaką egzamin będzie przez nich zdany /w skali 1-6/. 


<- Powrót na początek strony § XIV

PROMOCJA


1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania , uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt 4.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt 4. 
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej i kończy szkołę z wyróżnieniem. Uczniowie, którzy otrzymali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymują nagrodę rzeczową.
4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 


<- Powrót na początek strony § XV

BADANIE KOMPETENCJI


1. Na koniec cyklu kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej i III gimnazjum wszyscy uczniowie przystępują do pisemnego sprawdzianu/egzaminu badania kompetencji. 
2. Przystąpienie do tego sprawdzianu/egzaminu jest warunkiem koniecznym do dotrzymania świadectwa ukończenia szkoły. 
3. Z egzaminu tego mogą być zwolnieni jedynie uczniowie posiadający stosowne orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej. 


<- Powrót na początek strony § XVI

EWALUACJA SYSTEMU


1. Szkolny system oceniania podlega ewaluacji. W tym celu zobowiązuje się zespół wychowawców i nauczycieli, który w porozumieniu z przedstawicielami rodziców, uczniów i dyrektorem dokonywana analizy wyników nauczania na koniec semestru, roku i po zakończeniu każdego etapu kształcenia.
2. Sposób ewaluacji:
a/ analiza wyników egzaminów , testów, sprawdzianów w badanych obszarach 
b/ analiza osiągnięć uczniów podczas spotkań rady pedagogicznej
c/ analiza losów absolwentów.
3. Narzędzia do ewaluacji (testy, sprawdziany, sondaże, ankiety) przygotowują nauczyciele w zespołach powołanych przez dyrektora. Oni też zbierają wyniki, opracowują i przedstawiają je w formie raportu rocznego.
<- Powrót na początek strony

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie