Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
2021-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
E-Dziennik
Office 365
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
WSDZ
Projekt MegaMisja
Kontakt
archiwum
rekrutacja

Informacja o nowym systemie edukacji

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych rok szkolny 2019/2020

  Dokumenty przydatne przy rekrutacji do ściągnięcia:

Deklaracja zgłoszenia dziecka do kl. I szkoły podstawowej

wniosek o przyjęcie do szkoły podst. dla ucznia spoza obwodu

Deklaracja zgłoszenia dziecka do kl. I gimnazjum

Wniosek o przyjęcie do gimn. dla ucznia spoza obwodu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5h dziennie

 
Zasady rekrutacji
do Gminnego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jurkowie oraz do Oddziału Przedszkolnego w Półrzeczkach 
na rok szkolny 2015/2016
 
Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
b) ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)
c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)
e) § 110 Statutu Szkoły.
                                                                               
I.  Terminy rekrutacji
1.      Nabór do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości (Zarządzenie Dyrektora i Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty).
 
1.1    Terminy postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Jurkowie
i Oddziału Przedszkolnego
w Półrzeczkach uzgodnione  przez Dyrektora ZPO
w Jurkowie i Wójta Gminy Dobra na rok szkolny 2015/2016.
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
Termin postępowania uzupełniającego
1.
Składanie wniosków wraz z załącznikami
Od 1.03. do 31.03.2019r.
Od 5 do 10.06.2019 r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do  22.04 2019 r.
do godziny 15.00
 
3.
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola
Od 23.04 do 30.04 2019r.
do godziny 15.00
 
4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Od 1.07. do 4.07.2019 r.
do godziny 15.00
Do 10.07.2019 r.
do godziny 15.00
 
 
1.2    Terminy postępowania rekrutacyjnego ustalone przez Dyrektora do Szkoły Podstawowej w Jurkowie na rok szkolny 2015/2016.
 
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
1
Pisemne zgłaszanie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły na obowiązujących drukach dostępnych w sekretariacie szkoły
Od 3.03 do 15.04.2019 r.
2
Przyjmowanie wniosków  o przyjęcie dziecka do klasy   pierwszej spoza obwodu w przypadku wolnych miejsc
Od 16.04 do 15.05.2019 r.
3  
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ustalenie listy kandydatów przyjętych spoza obwodu na wolne miejsca
16.05.2019 r. do godz.14:00
4
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów spoza obwodu
17.05.2019 r. do godz.15:00
5
Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych
6
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
7
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia ucznia
Do 7 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
8
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia ucznia.
Do 7 dni od dnia złożenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora
9
Postępowanie uzupełniające
Do 29 sierpnia 2019 r.
 
1.3   Terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Gimnazjum w Jurkowie 
         ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020:
 
Od 3 marca do 20 czerwca 2019 r.  – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek). Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę.
Od 27 czerwca do 2 lipca 2019 r. – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.
7 lipca 2019 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 9 lipca 2019 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
10 lipca 2019 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 
 
 
 
 
2.         O terminach o którym mowa w pkt 1 rodzice zostają poinformowani na spotkaniu, na stronie internetowej szkoły  i na tablicy ogłoszeń.
 
II.                             Kryteria rekrutacji
 
  1. W Przedszkolu i oddziale przedszkolnym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują uzgodnione z Wójtem Gminy Dobra następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów:
 
1)      Kandydat objęty jest obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym 
(dzieci 5- letnie i dzieci urodzone w okresie
od 1   lipca do 31 grudnia 2009 r.)                                                                     10 pkt;
2)       Aktywność zawodowa obu rodziców
         kandydata ( umowa o pracę, umowa cywilno-prawna,
         praca nakładcza, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne)                      5 pkt;
3)       Aktywność zawodowa  jednego  rodzica
         kandydata ( umowa o pracę, umowa cywilno-prawna,
         praca nakładcza, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne)                    4 pkt
 4)   Dzieci zamieszkałe w Jurkowie  /Półrzeczkach                                                 3 pkt;
 5)   Rodzeństwo kandydata, który  uczęszcza do ZPO w Jurkowie                         2 pkt;
 
 
                                                                                       
2.      W szkole podstawowej i gimnazjum kryteria rekrutacji określone są w statucie.
 
§ 8 Statutu Zespołuw punktach   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24określa kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
 
   „15. Obowiązek szkolny dziecka:
      1) obowiązek wychowania przedszkolnego rozpoczyna się z dniem 1 września roku
            kalendarzowego, w którym dziecko kończy 5 lat,
2)      obowiązek szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia,
3)      w roku szkolnym 2015/2016, obowiązkiem szkolnym objęte jest dziecko, które do 30 czerwca 2015 roku kończy 6 lat i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku  2014/2015 oraz na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozostałe dzieci, które kończą 6 lat  w okresie od lipca do grudnia 2015 roku,
4)      wymogu, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada negatywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 
16. Rekrutacja do szkoły podstawowej:
1)      do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci objęte obowiązkiem szkolnym i zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,
2)      decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły,
3)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
4)      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się
z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
 
a)      w Zespole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka                 45 punktów
b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający  
     rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 40 punktów
c)  miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły                           35 punktów
d)     kandydat uczęszczał do miejscowego oddziału przedszkolnego           30 punktów
e)      kandydat mieszka na terenie gminy (do 3 km)                                        20 punktów
 
17. Rekrutacja do publicznego gimnazjum:
1)      do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się z urzędu uczniów objętych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców,
2)      decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły,
3)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń zamieszkały poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
4)      W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka, uczniów przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
a)      laureaci konkursów organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani będą do gimnazjum w pierwszej kolejności, niezależnie od pozostałych kryteriów,
b)      łączna suma punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  maksymalnie 42 punkty, minimum 24 punkty w tym:
 b)a  z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, historia, język obcy,
         matematyka, przyroda – (maksymalnie 30 punktów), 
         zgodnie z następującym sposobem przeliczania: celujący – 6 punktów
                                                                                       bardzo dobry – 5 punktów 
                                                                                       dobry – 4 punkty,       
                   b)b punkty za ocenę z zachowania: wzorowe - 6 punktów
                                                                            bardzo dobre -  5 punktów
                                                                            dobre - 4 punkty,
       b)c za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
              podstawowej przyznaje się po dwa punkty za każde z nich – maksymalnie
              6 punktów,
c)      kandydat uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej          - 45  punkty
d)     w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia           -  20  punktów
e)      miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły               - 15 punktów
f)       kandydat  mieszka na terenie gminy (do 5 km)                           - 10 punktów
 
18. O przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej/gimnazjum decyduje kolejność ustanowiona na podstawie sumy uzyskanych punktów, a w przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu mają: sieroty, dzieci przebywające
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z rodzin zastępczych oraz te, którym to prawo przysługuje na podstawie odrębnych przepisów.
 
19. W sprawie przydziału dzieci/uczniów przyjętych do szkoły podstawowej/gimnazjum  do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców, pedagoga i uwzględnieniu organizacji dowozów.
 
20. Nabór na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 prowadzony jest w terminach określonych:
1)     przez szkołę dla klas  pierwszych szkoły podstawowej Zarządzeniem Dyrektora podany do publicznej wiadomości,  
2)     przez Kuratora Oświaty dla klas  pierwszych gimnazjum Decyzją MKO podany do publicznej wiadomości.
 
21. O terminach o którym mowa w pkt. 20 oraz o zasadach rekrutacji i terminach składania dokumentów rodzice zostają poinformowani na zebraniu, na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 
22. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły oddzielna dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum.
 
23.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
   1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
   2)  podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów
        przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona
       i nazwisko,
   3)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 
       24. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
              kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
              i nazwisko. „
 
III. Zapisy
  1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 
2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do pierwszej klasy szkoły
         podstawowej i do gimnazjum polega na:
a) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkolnego  wniosku zapisu do klasy I,
b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,
 
IV. Przepisy końcowe
W przypadku braku wolnych miejsc do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły w terminach podanych powyżej.
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..
                                                                                                                      Pieczęć i podpis dyrektora szkoły        
 
 
 
 
 

 

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie