Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
 
Strona główna / Świetlica szkolna / Regulamin świetlicy szkolnej
2020-04-07     Donata, Herminy, Rufina     "To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejszeod tego, co posiadam". Phil Bosmans    
MENU
O szkole
Dokumentacja szkolna
Nauczyciele
Uczniowie
Galeria
Pedagog
Świetlica szkolna
Biblioteka
Przedszkole
Ogłoszenia
Kontakt
E-Dziennik
WSDZ
Plan lekcji
Rekrutacja w systemie Vulcan
Rozkład przerw
archiwum
Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej

 

1. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed i po lekcjach.

3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4. Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

5. Upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

6. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.

7. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

 

Założenia organizacyjne

 

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7.10 – 15.10.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy (bądź ich zwolnienia z niej) odbywa się na podstawie kart zgłoszeń/zwolnień, które wypełniają rodzice.
3. Karta zgłoszenia/zwolnienia zawiera podstawowe dane dotyczące:

- imiona i nazwisko uczestnika;
- datę urodzenia;
- adres zamieszkania;
- czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
- kontaktu z rodzicami (numer tel.)

 4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

5. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

6. Opieką wychowawczą zostają objęci uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela oraz mający godzinę wolną między lekcjami.

7. Uczniowie dojeżdżający do szkoły oczekują na lekcję bądź autobus również w świetlicy.

 

 

Warunki korzystania ze świetlicy

 

1. Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.

2. Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.

3. Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia w I semestrze i na koniec roku.

4. Zasady, które panują w naszej świetlicy:

a) Zwracamy się do wszystkich z szacunkiem.

b)Słuchamy się nawzajem.

c) Czekamy spokojnie na swoją kolej np. do pracy i zabawy przy komputerze.

d) Zachowujemy się cicho.

e) Konflikty rozwiązujemy pokojowo, a w razie potrzeby prosimy wychowawcę o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.

f) Ze świetlicy wychodzimy tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.

g)Nasz udział w zajęciach nie może przeszkadzać pozostałym osobom, zajętym innymi działaniami.

h) Wykonujemy polecenia nauczycieli.

i) Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.

j) Gdy korzystamy z jakiś urządzeń lub narzędzi, ściśle stosujemy się do instrukcji ich obsługi.

k) Współpracujemy ze sobą i szanujemy poglądy innych.

l) Dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia, tak by stworzyć miły nastrój.

m) Szanujemy sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

 

 

Nagrody i kary

 

Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy – wpisanie uwagi pozytywnej.

Nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy – wpisanie uwagi negatywnej.

(C)opyright by Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie